fbpx
Polityka prywatności 2018-06-15T19:42:47+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.borntomx.pl

(zwana dalej „polityka prywatności”)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej BORNTOMX pod adresem www.borntomx.pl (zwanej dalej „Serwis”) jest Piotr Chmielowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Chmielowski FILMCAY; BORNTOMX z siedzibą w Krakowie, (31 – 915), os. Ogrodowe 4/13, NIP: 6783106923, REGON: 365522477.

Celem niniejszej polityki prywatności jest należyte poinformowanie Państwa
o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu w związku ze zmianami, jakie w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),

1. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU

W ramach Serwisu, BORNTOMX przetwarza dane osobowe osób korzystających z Serwisu. (zwane dalej „gośćmi”);

2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, CEL I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA W RAMACH SERWISU

Dane gromadzone w ramach Serwisu przetwarzane są w następujących celach:

1. umożliwienia gościom skontaktowania się z BORNTOMX poprzez Serwis;
2. umożliwienia gościom zapoznania się z ofertą BORNTOMX.

W zakresie danych osobowych gości, BORNTOMX przetwarza wyłącznie kategorie danych dostępnych w zakładce „kontakt”. Do danych tych należą: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres trwania procedury odpowiedzi na zapytanie i do czasu cofnięcia zgody przez gościa, nie dłużej jednak niż rok od daty zakończenia procedury odpowiedzi na zapytanie. Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie gościa złożone zgodnie z klauzulą o treści jak niżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie przez Administratora danych osobowych tj. Piotr Chmielowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Chmielowski FILMCAY; BORNTOMX z siedzibą
w Krakowie, (31 – 915), os. Ogrodowe 4/13, NIP: 6783106923, REGON: 365522477,. w celu przesłania oferty handlowej w ramach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

3. KTO PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH SERWISU

W celu właściwego wykonania usługi dostępnej w ramach Serwisu dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych. Informacje w zakresie plików cookies stosowanych w ramach Serwisu dostępne są pod linkiem …………………………………………… Zachęcamy do zapoznania się z polityką cookie.

4. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE GOŚCI SĄ PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU

Dane osobowe Gości są przetwarzane wyłącznie w zakresie kategorii osób i kategorii danych oraz celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz wyłącznie w obrębie zasięgu terytorialnego Unii Europejskiej.

W ramach Serwisu nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj. nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W zakresie funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu istnieje możliwość połączenia się za pośrednictwem Serwisu z aplikacjami podmiotów zewnętrznych takich jak strona www.filmcay.com, portal społecznościowy Facebook, serwis internetowy Youtube czy portal Instagram (zwane dalej łącznie „podmiotami zewnętrznymi”). Serwis nie przetwarza danych osobowych udostępnionych przez gości podmiotom zewnętrznym, jak również w ramach dostępnych funkcjonalności nie ma wpływu na charakter i zakres przetwarzania danych osobowych gości przez te podmioty zewnętrzne.

W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych gości przez podmioty zewnętrzne zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.

5. PRAWA GOŚCI

Gościom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w formie przez nich wybranej.

Gościom przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

6. ZMIANY I AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych gości w ramach Serwisu dokonujemy bieżącej aktualizacji kategorii osób, kategorii danych i celów dla których dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności, o ile będzie to konieczne z uwagi na zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności przepisów prawa krajowego, wytycznych organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzenia Kodeksu Branżowego lub zmian w prawie europejskim, a także z punktu widzenia wdrażanych technologii.

***

Niniejsza polityka prywatności podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.

 W Serwisie umieszczone są łącza do serwisów internetowych: Facebook, Instagram oraz Youtube. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w tych serwisach.